Tag Archives: Social Network

Nädal 7. Märgendamine ja folksonoomia – näiteid tegelikust elust

Tag Cloud - RWU Law School

Image: David Logan @ www.law.rwu.edu

Tänases postituses vaatan lähemalt märgendamist ning selle kõrvalmõjul välja kujunenud sotsiotehnoloogilist nähtust nimega folksonoomia. Viimase all peetakse silmas nn. märksõnadel põhinevat klassifitseerimise süsteemi, mis on suuresti iseorganiseeruv ning toetub täielikult kogukondlikule algatusele. Klassikalise ülalt-alla lähenemise asemel vaadeldakse folksonoomia kontekstis pigem nö. alt-üles lähenemist. Viimase puhul ei ole niivõrd tähtis mitte kooskõlalise taksonoomia koostamine, kuivõrd infoobjektide hajus ning välkkiire kategoriseerimine. Järgnevas püüangi tuua näiteid folksonoomia kasutamise kohta ning juhtida tähelepanu mõningatele eelistele ja puudustele, mis selle juurutamisel avalduda võivad.

Üheks kõige tõhusamaks folksonoomia rakenduskohaks, mida olen senini internetis kohanud, pean Stack Exchange’i võrgustikku kuuluvate veebilehekülgede juures kasutatavat süsteemi. Stack Exchange’i enda näol on tegu nö. „kompetentsi vahendamist“ võimaldava platvormiga, mis koosneb kümnetest eriteemalistest küsi-vasta tüüpi portaalidest ning mida kasutatakse ühelt poolt oma temaatiliste murede kurtmiseks, teiselt poolt aga kaaskülastajate probleemide vabatahtlikuks lahendamiseks. Antud juhul seisneb nende portaalide unikaalsus selles, et sisu presenteerimiseks ning lisatud informatsioonis navigeerimiseks kasutatakse pea eranditult vaid märgendamise ja folksonoomia võimalusi.

Iga uue küsimuse lisamisel kuvatakse kasutajale soovituslik siltide (ingl. k. tag) loetelu, mis tuleneb otseselt tema kirjatöö sisu analüüsist. Isegi kui mõni postitus küsija teadmatuse tõttu ka esialgu valesti sildistatakse, parandavad kogukonna aktiivsemad liikmed selle vea juba paari esimese minuti jooksul. Lisaks sellele võib iga kasutaja kaasa lüüa uute siltide defineerimises ning kujundamises – viimane eeldab aga juba veidikene suuremat pühendumist ning järjekindlat kaastööd pikema ajaperioodi vältel. (Selgitus: Kuna taolise ülesehitusega portaal on äärmiselt vastuvõtlik igasugusele rämpsule ning spämmile, muudeti eelmainitud funktsionaalsus juba mõnda aega tagasi vaid nn. „kõrge karmatasemega“ kasutajate mängumaaks.) Siltide risustumise vältimiseks kasutatakse aga sellist kavalat süsteemi, mis võimaldab määratleda nn. „sildi sünonüüme“  (ingl. k. tag synonyms). Viimaste tööpõhimõte sarnaneb paljuski telefonikõnede suunamisele – näiteks kui külastaja tähistab oma postituse sildiga „cabling“, asendab süsteem selle automaatselt sildiga „wiring“, mis on valitud vastava teema kokkuleppeliseks standardtähiseks.

Home Improvement Q & A (via Stack Exchange) - Tag List

Image: Priidu Neemre @ www.nemp.planet.ee

Lisaks sellele saavad külastajad valida, milliste siltide alla postitatud küsimustest nad kõige enam huvitatud on (ingl. k. subscribe). Viimane kaitseb lugejat üleliigse infomüra eest ning aitab keskenduda vaid sellele informatsioonile, mida antud hetkel tõepoolest vajatakse.

Halva näite valimisel otsustasin loobuda ühe konkreetse veebilehekülje kirjeldamisest ning mõtlesin vaadelda hoopiski mitut eraldiseisvat probleemi, mis folksonoomia kasutamist sageli takistavad. Esimeseks (ja võibolla ka kõige raskemini ületatavaks) neist on nn. „ebakõlalisus“. Inimeste haridus, keeleline vaatenurk ja seeläbi ka sõnastusoskus on ja jäävad alati pisut erinevaks. Folksonoomia kontekstis tähendab see aga seda, et tegelikult sama teema kohta käiv diskussioon killustub pea alati laiali enam kui kümne sarnase nimega sildi alla. Ideaalseks näiteks on siinkohal Instagram (veidikene vähemal määral ka Pinterest) – toidu kohta käivaid postitusi võime leida näiteks teemaviidete (ingl. k. hashtag) #food, #foods, #foodstuff, #meal, #eating ja #nourishment alt, kuid sellega veel loetelu ei piirdu! Stack Exchange lahendus käesolevale probleemile (nn. sildi sünonüümid) on üsna hea, kuid samas veidi kohmakas ning nõuab tohutul määral modereerimist.

Teiseks peamiseks probleemiks, mis folksonoomiat rakendavaid portaale sageli kimbutab, on nn. ühise konteksti puudumine. Eriti kriitiliseks osutub probleem just üldotstarbeliste suhtluskeskkondade puhul, mis ei ole suunatud mingi konkreetse temaatika arutamisele (nt. Twitter). Võtame näiteks inglisekeelse sõna „client“ – ettekandjale seostub see ilmselgelt restorani külastajaga, programmeerijale aga pigem lõppkasutaja aplikatsiooniga, ning MMOG huvilisele hoopiski online-mängu selle osaga, mis installeeritakse kohaliku masina peale. Just seesama tõlgendamise küsimus põhjustabki olukorra, kus sama teemaviite alt võib leida esmapilgul täiesti seosetuna näivaid kirjutisi (nt. #gutted – postitused oma halvast tujust vs. eemaldatud sisikonnaga loomadest, #faggot jne).

Veel üks huvitav nähtus, mida märgendamise puhul aega-ajalt kohata võib, on see, kui teda kasutatakse pelgalt sisutu kujunduselemendina või hoopiski ettevõtte SEO strateegia osana. Sellistel juhtudel ei too folksonoomia võimaldamine veebilehele küll mingit sihtotstarbelist lisaväärtust ning parem oleks ta viimase koosseisust lihtsalt välja visata. Nii jääb lehele rohkem ruumi kasuliku info kuvamiseks ning ühtlasi väheneb ka oht, et pidevalt arenevad otsimootorite algoritmid kahtlaste püüdlustega lehe SEO mõttes üldse ära nudivad.

Nädal 4. Sotsiaalsed võrgustikud – Reddit

Reddit - The Alien Logo

Image: Alexis Ohanian @ www.reddit.com

Käesolevas postituses analüüsin sotsiaalvõrgustikku nimega Reddit. Kirjutise peamiseks eesmärgiks on uurida Matt Webbi poolt formuleeritud sotsiaalse tarkvara põhiomadusi ning hinnata, mil määral need omadused peavad paika vaadeldava sotsiaalvõrgustiku kontekstis.

Reddit on 2005. aasta juunis käivitunud sotsiaalvõrgustik, mis tegeleb populaarsete veebiaadresside ning nende ümber tärganud arutelude vahendamisega. Suurema tähelepanu alla sattus portaal 2010. aasta lõpupoolel; 2014. aasta veebruari seisuga oli aktiivseid kasutajaid juba enam kui 5 000 000 (kusjuures esindatud olid kõik maailma riigid!). Redditi edu võtmeks peetakse selle lihtsakoelisust ning tõsiasja, et kogu lehe sisu on külastajatele nähtav ka ilma kasutajakontot avamata (viimast läheb vaja vaid vestlustes kaasalöömiseks).

Identiteet

Igal Redditiga liituda soovival huvilisel tuleb välja mõelda mingi unikaalne hüüdnimi, mis on ühtlasi ka ainsaks avalikuks viiteks loodavale identiteedile. Seejuures ei pakuta nn. „üldotstarbelistest“ suhtlusportaalidest tuntud kasutajaprofiili mugandamise võimalusi (ei saa määrata profiilipilti, suhteolekut, lemmikfilmide ja -raamatute loetelusid jms). Personaliseerimisvõimaluste vähesus on aga täiesti taotluslik (ingl. k. by design) – see elavdab postitajatevahelist suhtlust ning muudab lihtsamaks ka probleemsete teemade (nt. hirmud, piinlikud olukorrad jne) muretu arutamise.

Kohalolek

Konkreetsete kasutajakontode kättesaadavust Redditi vahendusel jälgida ei saa. Küll aga on virtuaalse ühisviibimise tunnet püütud luua veidikene vähemgranulaarsete meetodite abil – nimelt saab iga temaatilise „alamgrupi“ (ingl. k. subreddit,  vaadeldakse hiljem) juures näha nii selle alamgrupiga liitunute koguarvu kui ka aktiivselt lehte uurivate liikmete arvu. Individuaalse olekuindikaatori lisamist aga üldjuhul ei pooldata, kuna see tooks kaasa üleliigseid pingeid populaarse teema postitanud kasutajate jaoks (nii juhtus näiteks ühe mehega, kes leidis oma uuest kodust toasuuruse lukustud seifi).

Suhted

Eksisteerib ka primitiivne sõbrasüsteem, mille abil on võimalik „märgistada“ huvitavate postituste või kommentaaride poolest silma jäänud kaaslugejaid. Selliselt moodustatud sõprussuhted on privaatsed ning asümmeetrilised e. ühepoolsed (seega ei pruugi inimene A teada, et ta on inimese B sõber ning vastupidi). Sõprussuhted annavad kasutajale võimaluse jälgida näiteks ainult paari konkreetse kaasliikme poolt esitatud postitusi või kommentaare.

Vestlused

Kuna Redditi tuumik-sõnumisüsteem põhineb nö. hierarhilise (ingl k. threaded) foorumi mudelil, paiknevad kommentaarid vertikaalses puukujulises struktuuris ning on tüüpiliselt küllaltki lühikesed (st. vastajalt ei oodata väga suurt pühendumist). Suhtluse osalusmäära poolest võiks aga taolise sõnumivahetuse paigutada kuhugi e-mailinduse ja täis-sünkroonse jutuajamise vahepeale. Lisaks avalikele postitustele ja kommentaaridele saab veel edastada ka privaatsõnumeid, mis on nähtavad vaid valitud adressaadile tema postkasti vahendusel.

Rühmad

Nagu juba eespool mainitud, kasutatakse sarnaste huvidega inimeste koondamiseks nn. „alamgruppe“, mis on sageli mõeldud vaid mingi konkreetse valdkonna arutamiseks. Kuna taolisi alamgruppe saab luua iga võrgustiku kasutajaks registreerunud inimene, leidub vägagi erineva ning omapärase taustaga alamfoorumeid. Mõned populaarsemad näited on: r/funny (lõbusad sisuga pildid/jutukesed), r/movies (igasugu filmiteemaline arutelu), r/gaming (arvutimänguhuviliste kohtumispaik) jne. Samas leidub ka koht näiteks halbade ettepanekute esitamiseks (r/ShittyIdeas), teleturu reklaamide analüüsimiseks (r/WhereDidTheSodaGo) ning saarmavideote jagamiseks (r/otters). Alamgruppide parimaks omaduseks on see, et nende abil saab moodustada nn. personaliseeritud sündmustevooge, mis sisaldavad postitusi vaid kasutaja jaoks huvipakkuvatel teemadel.

Reddit - Medley of Subreddit Logos

Image: Numerous hard-working community mods @ www.reddit.com

Reputatsioon

Redditi punktisüsteem põhineb paljuihaldatud „karmal“, mis on sisuliselt kaaslugejate tunnustus naljakalt või mõtlemapanevalt kirjutatud suletöö eest. Seejuures vaadeldakse eraldi nö. „postituste karmat“ ning „kommentaaride karmat“ – esimesega premeeritakse uute ja huvitavate diskussioonide loojaid, teisega aga tabavaid ja sisukaid arvamuskommentaatoreid.

Redditi karmapunktide kogumine võtab kohati lausa niivõrd naeruväärsed mõõtmed, et sotsiaalvõrgustiku ajaloost on teada ka mitu „suurt karmapettust“ – analoogsete kelmuste ärahoidmiseks on moodustatud isegi eraldi vestlusgrupp nimega r/KarmaConspiracy („karma vandenõu“).

Jagamine

Oma sisult meenutab Reddit isehakanud uudisteportaali, mis põhineb täielikult kogukondlikul algatusel. On selge, et taoline kooslus vajab oma säilimiseks küllaltki suurt kasutajaskonda ning väga tugeva jagamiskultuuri olemasolu. Asja omanäoliseks küljeks on aga see, et lisaks viidetele ja huvitavatele kommentaaridele jagatakse teineteisega veel ka tundeid, mäletusi, arusaamu ning kogemusi. Eelnev lisab uudistele oluliselt sügavama emotsionaalse tähenduse ning võib mõningatel juhtudel viia hättasattunu (nt. katastroofi tõttu kodutuks jäänu) kokku kauaoodatud nõu, lootuse, lohutuse ja abiga.